Regulamin.

Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy:


1. Firmą Skuptelefonow.pl
a
2. każdą osobą fizyczną i prawną, która pragnie wziąć udział w programie partnerskim (zwana dalej jako „osoba polecająca”).

§1 Preambuła
Regulamin określa warunki współpracy pomiędzy firmą Skuptelefonow.pl a osobą polecającą. Osoba polecająca udostępnia materiały reklamowe, które są prezentowane w Internecie na rzecz firmy Skuptelefonow.pl. Regulamin obejmuje warunki emisji materiałów reklamowych oraz zasady rozliczeń pomiędzy osobą polecającą a firmą Skuptelefonow.pl.

§2 Definicje
1. Osoba polecająca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, emitująca reklamy w Internecie, która spełniła warunki wskazane w niniejszym Regulaminie, niezbędne do uzyskania statusu polecającego.
2. Link Docelowy – element umieszczony w przekazie internetowym (strona internetowa, aplikacja internetowa, mailing itp.), którego kliknięcie powoduje przekierowanie na stronę Skuptelefonow.pl
3. Strona Docelowa – strona polecana przez osobę polecającą za pomocą linku docelowego.
4. Program partnerski – program dzięki któremu osoba polecająca posiada możliwość zarabiania przez polecanie strony Internetowej www.skuptelefonow.pl, a firma Skuptelefonow.pl zobowiązuje się do wypłacenia prowizji od wygenerowanej sprzedaży na rzecz osoby polecającej.
5. Użytkownik – osoba, która wykonuje czynności w postaci kliknięcia w reklamę umieszczoną na stronie polecanej, przekierowującą na stronę docelową.

§3 Warunki uczestnictwa
1. Warunkiem uzyskania statusu osoby polecającej jest przejście procesu rejestracji programie partnerskim firmy Skuptelefonow.pl
a) wypełnienie poprawnymi danymi formularza rejestracji umieszczonego w programie partnerskim Skuptelefonow.pl
b) zaakceptowanie warunków regulaminu.
2. Kliknięcie przycisku „Zarejestruj!” lub „Wyślij” podczas wypełniania formularza rejestracji oznacza bezwarunkową akceptację wszystkich postanowień regulaminu. Brak akceptacji postanowień regulaminu uniemożliwia uzyskanie statusu osoby polecającej oraz udziału w programie partnerskim.
3. Wszystkie dane wpisane w formularzu rejestracji zostaną zapisane w programie partnerskim, oraz są do dyspozycji wyłącznej firmy Skuptelefonow.pl
4. Podstawowym kanałem komunikacji z osobą polecającą będzie adres e-mail wskazany w formularzu rejestracji i zapisany w programie partnerskim. Podstawowym kanałem komunikacji pomiędzy polecającym a polecanym będzie wiadomość e-mail dostępna na stronie Internetowej.
5. W wyniku potwierdzenia uczestnictwa w programie partnerskim, osoba polecająca nie staje się podwykonawcą firmy Skuptelefonow.pl. Jednocześnie chęć przekazania praw na osobę trzecią jednoznaczne jest z poinformowaniem o tym firmy Skuptelefonow.pl.

§4 Program partnerski
1. Uzyskanie statusu osoby polecającej oznacza możliwość uczestnictwa polecającego w programie partnerskim.
2. Autoryzacja do programu partnerskiego wymaga dodatkowej autoryzacji polecanego jaką jest przeprowadzenie po wysłaniu zgłoszenia przez firmę Skuptelefonow.pl do programu partnerskiego.
3. W przypadku chęci wysyłki mailingowej do uczestników programu partnerskiego, firma Skuptelefonow.pl oświadcza, że wszelkie dane zostały zgromadzone za pozwoleniem osób rejestrujących się w programie, oraz są wykorzystywane zgodnie z prawem polskim.
4. Firma Skuptelefonow.pl zastrzega możliwość zablokowania dalszego udziału osoby polecającej w programie partnerskim, według swojego uznania. Do zablokowania udziału osoby polecającej w programie partnerskim odpowiednio stosuje się postanowienia niniejszego regulaminu dotyczące zakończenia programu partnerskiego.
5. Firma Skuptelefonow.pl zastrzega sobie możliwość zakończenia programu partnerskiego bez podania przyczyny.

§5 Prawa i obowiązki firmy Skuptelefonów.pl
1. Firma Skuptelefonów.pl jest zobowiązana do monitorowania przebiegu programu partnerskiego, oraz do wypłacania pieniędzy należnych osobom polecającym.
2. Firma Skuptelefonów.pl udostępnia platformę osobie polecającej, która pozwala na monitorowanie należnej kwoty pieniężnej przez poszczególną osobę.

§6 Prawa i obowiązki osoby polecającej.
1. Osoba polecająca ma obowiązek posiadać, oraz utrzymywać adres e-mail podany przy rejestracji w programie partnerskim. Pozwala to komunikować się pomiędzy stronami.
2. Firma Skuptelefonów.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczone wiadomości e-mail, w przypadku kiedy adres e-mail osoby polecającej jest niepoprawny, bądź skrzynka pocztowa osoby polecającej jest przepełniona. Obsługa poczty e-mail należąca do osoby polecającej leży w gestii osoby polecającej.
3. Osoba polecającą jest zobowiązana do podania prawdziwych danych w momencie rejestracji w programie partnerskim.
4. Osoba polecająca deklaruje, że numer rachunku bankowego, który zostaje podany w momencie rejestracji w programie partnerskim jest prawdziwy i należy do osoby polecającej. Każdorazowa zmiana numeru rachunku bankowego musi zostać odnotowana przez firmę Skuptelefonów.pl, osoba polecająca jest zobowiązana do poinformowania o zmianie rachunku bankowego.
5. Osoba polecająca nie może dokonać przeniesienia praw i obowiązków na rzecz osoby trzeciej, bez pisemnego poinformowania o tym firmy Skuptelefonów.pl.
6. Osoba polecająca potwierdza, że działania reklamowo-marketingowe będą wykonywane na stronach internetowych należących do osoby polecającej. Dodatkowo osoba polecająca ponosi odpowiedzialność za zgodność własnych stron z regulaminem oraz wszelkimi przepisami oraz regulacji prawnymi. Każde odstępstwo od tego punktu będzie podstawą do niewypłaceni wynagrodzenia na rzecz osoby polecającej.
7. Osoba polecająca poświadcza, iż posiada prawa do reklamowania firmy Skuptelefonów.pl, jednocześnie nie powodując szkód osobom trzecim. Dodatkowo osoba polecająca ma obowiązek przedstawić prawa do polecania firmy Skuptelefonów.pl, jeżeli zostanie oto poproszona przez firmę Skuptelefonów.pl. Dodatkowo osoba polecająca zobowiązuje się, że nie będzie w jakikolwiek sposób powodował szkód firmie Skuptelefonów.pl, oraz nie będzie tworzył tzw. „złej reklamy” na szkodę firmy Skuptelefonów.pl.
8. W przypadku zakończenia programu partnerskiego, osoby polecające zostaną poinformowane o zaistniałej sytuacji przez firmę Skuptelefonow.pl wyłącznie drogą e-mailową. Emisja reklam w przypadku wstrzymania lub zakończenia programu partnerskiego nie powoduje prawa do wypłacenia wynagrodzenia na rzecz osoby polecającej.

§7 Wynagrodzenie
1. Warunki wynagrodzenia przedstawione są w momencie rejestracji na platformie firmy Skuptelefonów.pl.
2. Kwota będąca podstawą do wypłacenia wynagrodzenia będzie dostępna po zalogowaniu się na platformę Skuptelefonow.pl.
3. Wynagrodzenie dla osób polecających będzie wypłacane na życzenie osoby polecającej, jednakże od kwoty niemniejszej niż 100.00 PLN (sto złotych). Kwota wynagrodzenia nie będzie zależna od firmy Skuptelefonów.pl. Częstotliwość wypłat jest uzależniona jedynie od osoby polecającej.
4. Wynagrodzenie będzie wypłacane na podstawie wyniku uzyskanego przez osobę polecającą. Dodatkowo każda prowizja jest weryfikowana. Firma Skuptelefonow.pl wypłaca pieniądze w terminie nie przekraczającym 10 dni roboczych.
5. Bonus 50 zł na start przy rejestracji otrzymują wszyscy nowi uczestnicy programu.
6. Prowizja od przeprowadzonych transakcji na dzień 2.01.2014 wynosi 2%

§8 Odpowiedzialność firmy Skuptelefonow.pl
1. Firma Skuptelefonow.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sprawność działania stron internetowych należących do osób polecających. Za wszelkie przerwy techniczne stron osób polecających, odpowiedzialne są one same.
2. Firma Skuptelefonow.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za efektywność stron internetowych osób polecających. W gestii firmy Skuptelefonow.pl jest wyłącznie odpowiedzialność za sprawne funkcjonowanie strony WWW.skuptelefonow.pl.

§9 Odpowiedzialność osoby polecającej
Osoba polecająca ponosi odpowiedzialność za działania szkodliwe na rzecz firmy Skuptelefonow.pl, oraz osób trzecich. Za wszelkie działania niezgodne z regulaminem, osoba polecająca może zostać usunięta z programu partnerskiego.

§10 Rozwiązanie umowy i czas jej obowiązywania
1. Rozwiązanie umowy pomiędzy osobą polecającą a firmą Skuptelefonow.pl jest polubowne, oraz nie jest podstawą do żadnych roszczeń jednej ze stron.
2. Firma Skuptelefonow.pl może zakończyć program partnerski w dowolnym momencie, jednocześnie nie ponosząc żadnych konsekwencji. O każdej zmianie, lub ewentualnym zakończeniu programu partnerskiego osoby polecające zostaną poinformowane drogą e-mailową.
3. Firma Skuptelefonow.pl zastrzega możliwość zmiany regulaminu w dowolnym momencie. Zmieniony regulamin będzie jawny, oraz dostępny w zakładce „REGULAMIN”.
4. Osoba polecająca może w trybie natychmiastowym zakończyć polecanie usług firmy Skuptelefonow.pl bez ponoszenia konsekwencji prawnych. W przypadku zakończenia współpracy i jednocześnie należnej prowizji mniejszej niż wymagana kwota do wypłaty 100.00 PLN (sto złotych), kwota ta przepada na rzecz firmy Skuptelefonow.pl.
5. Firma Skuptelefonow.pl może usunąć z listy osobę polecającą w momencie, kiedy ta działa na szkodę firmy Skuptelefonow.pl. Osoba polecająca będąca właścicielem stron o podłożu rasistowskim, ksenofobicznym, naruszającym nietykalność osobistą, oraz prawa człowieka, będzie usuwana z programu w trybie natychmiastowym. Osoba usuwana z listy osób polecających zostanie o tym poinformowana drogą e-mailową.

§ 11 Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest wyłącznie firma Skuptelefonow.pl.
2. Osoba polecająca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych:
a) nazwisko i imię, b) PESEL, c) adres zameldowania na pobyt stały, d) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania, e) adres elektroniczny (e-mail), f) NIP, g) numer rachunku bankowego.
3. Po zakończeniu udziału w programie partnerskim, firma Skuptelefonow.pl. nie będzie przetwarzać danych osobowych (poza adresem e-mail, który może być przetwarzany bezterminowo), za wyjątkiem, gdy:
a) niezbędne do rozliczenia usług w ramach programu partnerskiego, b) niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług w ramach programu partnerskiego, c) dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw, w tym ustaw podatkowych i ustawy o rachunkowości.
4. Osoba polecająca wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych po zakończeniu reklamowania usług firmy Skuptelefonow.pl w przypadku podejrzeń o działalność niezgodną z polskim prawem. Dodatkowo osoba polecająca może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu reklamowania usług firmy Skuptelefonow.pl, w celu prowadzenia reklamy.

§12 Postanowienia końcowe
1. W trakcie trwania usługi polecania firmy Skuptelefonow.pl, osoba polecająca ma obowiązek utrzymywać w tajemnicy wszelkie informacje przekazywane od firmy Skuptelefonow.pl.
2. Osoba polecająca zgadza się na pokrycie wszelkich szkód, jakie miały miejsce na rzecz firmy Skuptelefonow.pl.
3. Firma Skuptelefonow.pl jest właścicielem, oraz posiada wszelkie prawa do reklamowania własnej platformy, strony internetowej, jeżeli formy reklamy są zgodne z prawem.
4. Strony potwierdzają, iż zapoznały się z treścią regulaminu.
5. Korespondencja pomiędzy stronami odbywa się drogą e-mailową.
6. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
7. Strony gwarantują, że wszelkie spory rozstrzygane będą polubownie.
8. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby firmy Skuptelefonow.pl.
Łukasz Kryściak © 2013
0.0026509761810303